top of page

Kushtet

Këto janë Termat dhe Kushtet e Përgjithshme (GTC). Ky shabllon përmban tekst mostër, nuk është i plotë dhe nuk mund të publikohet. Termat dhe kushtet shërbejnë për të mbrojtur pronarët e faqeve të internetit. Këtu mund të specifikoni kushtet tuaja kontraktuale dhe të përmbushni detyrimin tuaj për të dhënë informacion. Në rastin e një dyqani online, kjo kërkesë informacioni mund të p.sh. B. Përfshini detaje rreth mallrave, çmimeve dhe kushteve të lidhjes, përfundimit dhe revokimit të kontratës. Termat dhe kushtet e përgjithshme duhet të përmbajnë tituj dhe të formulohen në mënyrë të përshtatshme për kompaninë tuaj. Për t'u siguruar që termat dhe kushtet tuaja janë në përputhje me rregulloret ligjore, kontrollojini ato nga një avokat me përvojë.

bottom of page